Podmienky prenájmu

Základné podmienky

Minimálny vek 21 rokov, vodičský preukaz skupiny B a dva roky praxe, predloženie platného vodičského preukazu, občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. U firiem je zmluvne vždy viazaný vodič ako fyzická osoba. Vozidlo smie nájomca riadiť sám, alebo spolucestujúci uvedený v nájomnej zmluve. Ak použije k riadeniu niekoho iného, zodpovedá za spôsobené škody nájomca.
 
 • Obytné vozidlá je možné prevziať v deň začiatku nájmu dohodou / od 10:00 iba v prípade priamo predchádzajúceho prenájmu. Vozidlo je možné po dohode prevziať aj skôr za poplatok 50 €.
 • Odovzdanie: v deň ukončenia nájmu dohodou / do 15:00 iba v prípade priamo nadväzujúceho ďalšieho prenájmu .
 • Cena prenájmu sa účtuje za každý aj začatý deň.
 • Vozidlo je vybavené lekárničkou a hasiacim prístrojom, v prípade použitia je nájomca následne povinný zakúpiť novu lekárničku či hasiaci prístroj.
 • Júl – August – minimálne 7 dní doba vypožičania (v prípade voľného termínu medzi objednávkami je po dohode možné aj menej dní).

Kaucia

 • 1000 € pri Autokaravanoch  (for not Slovak customers – 2000 € ) – kaucia sa po odovzdaní autokaravanu vráti zákazníkovi.
 • Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenie škody poisťovňou.Zmluvná spoluúčasť je v prípade poškodenia  500€. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenie, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi.
 • Kauciu je potrebné uhradiť v hotovosti pri preberaní vozidla alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa. Bez uhradenej kaucie nie je možné vydať vozidlo nájomcovi.

Poplatky

 • Servisný poplatok 70 €: obsahuje spotrebný materiál – 2ks plynové bomby (2 x10kg) – 1×10 kg, plná nádrž na vodu, chémia do WC, diaľničná známka Slovensko, Rakúsko, dočistenie autokaravanu a príslušenstva pred ďalším odovzdaním, WC papier, školenie (pri preberaní vozidla, cca 30 min), kontrola vozidla pri vrátení (cca15 min)

Rezervácia autokaravanu

 • Rezervácia obytného automobilu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, mailom, telefonicky a platí 5 dní.Záloha na rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 50 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 5 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa podľa zaslanej predfaktúry uveďte variabilný symbol alebo uhradením v hotovosti prenajímateľovi sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 10 dní pred začiatkom nájmu – na účet prenajímateľa.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného automobilu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 4 dní od zistenia tejto skutočnosti

Zmluvné pokuty

 • nadmerné znečistenie interiéru – 100 €
 • znečistený exteriér, karoséria – 40 €
 • nevyčistený WC kanister – 50 €
 • poškodenia čalúnenia – 100 €
 • strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 300 €
 • nedotankovaná palivová nádrž 20 € (+ cena pohonných hmôt)
 • Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla 300 €
 • pri akejkoľvek spôsobenej škode na vozidle (poškodenie interiéru, vybavenia autokaravanu, markízy, pneumatík a poškodenia, ktoré nie sú hradené z havarijného poistenia) je prenajímateľ oprávnený zadržať zálohu 1000 euro následne vrátiť čiastku po odpočítaní faktúry z autorizovaného servisu

Storno poplatky

 • Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:
  • nad 45 dní ku dňu prevzatia 30% z celkovej sumy za prenájom,
  • od 30 do 45 dní ku dňu prevzatia 40% z celkovej sumy za prenájom
  • od 14 do 30 dní ku dňu prevzatia 50% z celkovej sumy za prenájom,
  • od 7dní do dňa prevzatia 80% z celkovej sumy za prenájom,
  • ku dňu začatia prenájmu 90% z celkovej sumy za prenájom,
 • Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

Zásady spracovania osobných údajov

 • Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Cestujte kdekoľvek a kedykoľvek

#po_celom_svete