Oznámenie o ochrane osobných údajov

I. Vymedzenie Prevádzkovateľa

 1. Spoločnosť- obchodné meno: zážitky na kolesách, s.r.o., sídlo: Borčice 248, Borčice 018 53, IČO: 55 649 408, spoločnosť zapísaná v ORSR vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 45640/R, konanie za spoločnosť: Andrea Gorelková, konateľ, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenájmom vozidiel – karavanov, za účelom cestovania a zážitkového spoznávania sveta.
 2. Prevádzkovateľ sám alebo spoločne s inými týmto oznámením vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. (ďalej len „Oznámenie“)
 3. Prevádzkovateľ toto Oznámenie zverejňuje za účelom informovania Dotknutých osôb. (definícia tohto pojmu je uvedená nižšie)
 4. Prevádzkovateľ popri tomto Oznámení disponuje aj osobitnou dokumentáciou a infraštruktúrou v oblasti ochrany osobných údajov.

II. Vymedzenie Osobných údajov

 1. V zmysle platnej a účinnej legislatívy, predovšetkým v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) sú osobné údaje – údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. (ďalej len „Osobné údaje“)

III. Vymedzenie účelu tohto Oznámenia

 1. Zverejnením tohto Oznámenia si Prevádzkovateľ plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona, ako aj príslušnej európskej legislatívy, upravenej predovšetkým v čl.  13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 2. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.
 2. Prevádzkovateľ vykonáva s osobnými údajmi spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú predovšetkým ich zhromažďovanie, ukladanie, používanie a zmenu.

IV. Vymedzenie subjektu zodpovedného za spracovanie Osobných údajov Dotknutých osôb

 1. Za dotknutú osobu sa považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. (ďalej len „Dotknutá osoba“).
 2. Za spracovanie osobných údajov je zodpovedný Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: zážitky na kolesách, s.r.o.
Sídlo: Borčice 248, Borčice 018 53
IČO: 55 649 408
Spoločnosť zapísaná v ORSR vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 45640/R
Konanie za spoločnosť: Andrea Gorelková, konateľ

V. Základné zásady spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov vychádza z nasledovných zásad:
 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, spravodlivo a v transparentnej podobe;
 • vyzbierané Osobné údaje sú spracúvané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je v súlade s vymedzeným účelom;
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje relevantné pre účely, ktoré sú uvedené v tomto Oznámení (platí princíp exkluzivity pri vymedzení týchto účelov);
 • Prevádzkovateľ spracúva presné a aktualizované Osobné údaje,
 • Osobné údaje budú spracúvané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s ohľadom na účel, ktorý je potrebný dosiahnuť, s ktorými sú Dotknuté osoby oboznámené;
 • Osobné údaje sú uchovávané v bezpečných podmienkach.
 1. Prevádzkovateľ nemá legislatívnu povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov. Za účelom otázok a žiadostí dotknutých osôb je možné prevádzkovateľa kontaktovať písomne na adrese jeho sídla zapísanom v príslušnom obchodnom registri, prípadne prostredníctvom e-mailu: info@zazitkynakolesach.sk .
 2. Na účely informovania Dotknutých osôb Prevádzkovateľ uvádza údaje kompetentného orgánu zodpovedného za vykonávanie dohľadu nad ochranou Osobných údajov:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

VI. Vymedzenie účelov a rozsahov spracovania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zameriava na služby požičovne hnuteľných vecí – autokaravanov.
 • Účel Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s pracovným pomerom, vrátane dohôd o prácach mimo pracovného pomeru vyplývajúca z čl. 6 ods 1 písm c) GDPR v spojení s osobitnými predpismi.

 • Účel Ekonomicko-účtovná agenda

Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis, predovšetkým zákon o účtovníctve, ktorý ukladá povinnosť riadneho vedenia účtovníctva.

 • Účel Pracovná zdravotná služba a zdravotné posudky

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa  čl. 6 ods 1 písm c) GDPR. Osobné údaje sú v tomto informačnom systéme spracúvané za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa.

 • Účel Archivácia a registratúra

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov  v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis

 • Účel vybavovanie žiadostí fyzických osôb

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb Účelom tohto informačného systému je zabezpečenie riadneho výkonu práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.

 • Účel agenda BOZP

Účelom spracúvania osobných údajov je komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.

 • Účel Evidencia klientov, objednávky a reklamácie,

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom. Právnym základom je nariadenie GDPR, a to čl. 6 ods. 1 písm. b).

 • Účel marketing

Účelom tohto informačného systému je poskytovanie informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa, vrátane elektronického zasielania týchto informácii. Právnym základom je súhlas dotknutých osôb. čl. 6 ods 1 písm a) GDPR súhlas dotknutej osoby.

 • Účel cookies

Prevádzkovateľ si riadne plní informačnú povinnosť a návštevníkov webstránky informuje o otázkach spracovania osobných údajov v osobitnom linku o spracovaní osobných údajov na webstránke, ktorý  po kliknutí na osobitný link je poskytnutý väčší rozsah bližších informácii pre návštevníkov stránky.  Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je udeľovaný klikom na webstránke prevádzkovateľa: https://www.zazitkynakolesach.sk/ Prevádzkovateľ využíva len analytické cookies. Bližšie informácie o cookies sú uvedené v nasledovnom článku.

VII. Zásady používania súborov cookies

 1. Na účely správneho fungovania webového sídla Internetového obchodu Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia návštevníka webového sídla prevádzkovateľa pri návšteve tohto webového sídla.
 2. Každý užívateľ webstránky Internetového obchodu Prevádzkovateľa prezeraním webového sídla Prevádzkovateľa súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia formou po odkliknutí osobitného súhlasu s používaním cookies. O tejto skutočnosti je Dotknutá osoba ako návštevník Internetového obchodu Prevádzkovateľa upozornená pri každej návšteve Internetového obchodu. Svojim súhlasom  ďalej prejavuje pokračovaním v prezeraní webovej stránky Internetového obchodu Prevádzkovateľa a zabezpečení jej plnej funkcionality a využívanie externých marketingových nástrojov.
 3. Súbory cookies pomáhajú napr.: k správnej funkčnosti Internetového obchodu Prevádzkovateľa, pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií, pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.
 4. Prevádzkovateľ využíva nasledovné typy cookies:

Prevádzkovateľ využíva nasledovné typy cookies:

_ga_* – .zazitkynakolesach.sk – Google – 1 rok 1 mesiac a 4 dni – Analytické cookie
_ga . – zazitkynakolesach.sk – Google – 1 rok 1 mesiac a 4 dni – Analytické cookie
_gid – .zazitkynakolesach.sk – Google – 1 deň – Analytické cookie
_gat_gtag_UA_* – .zazitkynakolesach.sk – Google – 1 minúta – Analytické cookie

 

_ga_* – služba Google Analytics využíva tento súbor cookie na ukladanie a počítanie zobrazení stránky.

_ga – služba Google Analytics využíva tento súbor cookie na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a na sledovanie používania stránky pre analytickú správu stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a na rozpoznanie jedinečných návštevníkov priraďuje náhodne vygenerované číslo.

_gid – služba Google Analytics využíva  tento súbor cookie na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zozbieraných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštívené stránky.

_gat_gtag_UA_* – Služba Google Analytics využíva tento súbor cookie na uloženie jedinečného ID používateľa.

Doba uchovávania je uvedená vyššie v tabuľke. Žiadne ďalšie cookies sa u prevádzkovateľa nezachytávajú.

 1. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas s používaním cookies kliknutím na tlačidlo s nasledovným poučením:

Používame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.Keďže si vážime vaše súkromie, touto cestou by sme vás chceli požiadať o povolenie na využívanie týchto technológií.

Povoliť analytické cookies funkčné cookies.

VIII. Doba spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie a tieto nebudú predmetom transferu do tretích štátov, s výnimkou, ak by šlo o dodanie tovaru do tretích štátov a bolo by to nevyhnutné za účelom riadneho dodania tovaru dopravným partnerom Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v tomto Oznámení a že bude dodržiavať zásady spracúvania Osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať Osobné údaje na základe zákonom stanoveného právneho základu, v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje príslušnej legislatíve, predovšetkým zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas Dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu dodania tovaru alebo služby.
 2. Prevádzkovateľ ustanovuje nasledovné doby spracúvania osobných údajov:
 • Účel Personálna a mzdová agenda zamestnancov – 20 rokov na mzdový účel, 70 rokov dôchodkové zabezpečenie, uchádzači o zamestnanie – 2 roky;
 • Účel Ekonomicko-účtovná agenda – 10 rokov;
 • Účel Pracovná zdravotná služba a zdravotné posudky – 5 rokov;
 • Účel Archivácia a registratúra – doba spracúvania osobných údajov: 2 roky, retenčná (archivačná) doba 10 rokov – podľa osobitného právneho predpisu;
 • Účel vybavovanie žiadostí fyzických osôb – 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti;
 • Účel BOZP – 10 rokov alebo ak sa na ne neviaže zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov ;
 • Účel Evidencia klientov, objednávky a reklamácie – 10 rokov, ak sú predmetom účtovníctva, inak do 30 dní od skončenia obchodnoprávneho vzťahu;
 • Účel Marketing – 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu;
 • Účel Cookies podľa platnosti jednotlivých cookies.

IX. Zásady ochrany Osobných údajov a práva Dotknutej osoby

 1. Prevádzkovateľ informačných systémov Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním jej osobných údajov v rozsahu, ako je uvedené v čl. VI. a VIII. tohto Oznámenia.
 2. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s hlavnými právnymi predpismi v oblasti ochrany Osobných údajov:
 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje pre nasledujúce vyššie uvedené účely (vždy iba nevyhnutné údaje).
 2. Dotknutá osoba je Prevádzkovateľovi povinná poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná priamo Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 3. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu zo strany akýchkoľvek neoprávnených tretích osôb a prehlasuje, že disponuje zdokumentovanou dokumentáciou ochrany Osobných údajov, ako aj bezpečnostnou infraštruktúrou.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám na základe osobitnej zmluvy o sprostredkovaní so sprostredkovateľom, len v rámci vymedzených informačných systémov a Dotknutá osoba je o tejto skutočnosti riadne informovaná.
 5. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným, ako aj neautomatizovaným spôsobom.
 6. O osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
 7. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Osobných údajov, ako aj o rozsahu spracúvaných Osobných údajov Dotknutej osoby má táto osoba možnosť kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa v otázkach ochrany osobných údajov, a to e-mailom na adrese: zážitky na kolesách, s.r.o., Borčice 248, Borčice 018 53, prípadne e-mailom: info@zazitkynakolesach.sk a telefonicky +421 949 077 432.
 8. Dotknutá osoba má súbor práv, ktoré jej vyplývajú zo zákonazákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
 • právo na informácie a prístup k Osobným údajom, ktoré znamená, že Dotknutej osobe musí byť pri získavaní Osobných údajov vždy poskytnutý určitý okruh informácií a údajov o ochrane osobných údajov a musí jej byť poskytnutá možnosť na prístup k osobným údajom na základe stanovených podmienok;
 • právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenieo tom, či sa spracúvajú jej Osobné údaje a s tým súvisiace informácie;
 • právo na opravu a vymazanie, ktoré znamená, že Dotknutá osoba má právo požadovať opravu nesprávne uvedených Osobných údajov a doplnenie neúplných údajov;
 • právo na vymazanie („na zabudnutie“), na základe ktorého sa u Prevádzkovateľa, za súčasného splnenia vymedzených podmienok (napr. odpadol účel spracúvania, dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním), môže dožadovať vymazanie Osobných údajov Dotknutej osoby;
 • právo za stanovených podmienok požadovať obmedzenie spracúvania svojich Osobných údajov;
 • právo v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením spracúvania osobných údajov na to, aby bola táto skutočnosť oznámená každému príjemcovi, ktorému boli tieto údaje poskytnuté;
 • právo na prenosnosť Osobných údajov, spočívajúce v tom, že ak je to zo strany Prevádzkovateľa možné, musia jej byť údaje poskytnuté spôsobom umožňujúcim ich prenesenie inému Prevádzkovateľovi (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), prípadne, ak je to technicky možné, má právo na to, aby takýto prenos uskutočnil sám Prevádzkovateľ;
 • právoza legislatívou stanovených podmienok kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov;
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania (za predpokladu, ak takémuto rozhodovaniu dochádza), ktoré spočíva v tom, že o záležitostiach Dotknutej osoby je na základe poskytnutých osobných údajov rozhodované automatizovane bez zásahu človeka;
 • právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • právo na to, aby bola v prípade porušenia ochrany Osobných údajov vedúcej k vysokému riziku pre jej práva, Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu o takomto porušení oboznámená, a to jasným a jednoduchým spôsobom.
 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť voči Prevádzkovateľovi, a to na: Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Kontaktný formulár Úradu na ochrany osobných údajov vo veci podania sťažnosti je dostupný na nasledovnej webstránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o-ochrane-osobnych-udajov
 2. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený. Zároveň Dotknutá osoba berie na vedomie, že v osobitných zákonom stanovených prípadoch odvolaniu súhlasu nemôže Prevádzkovateľ vyhovieť.
 3. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje zásady ochrany osobných údajov, bezpečnostnú dokumentáciu, svoju infraštruktúru ochrany osobných údajov, aby zabezpečil dôsledné plnenie svojich povinností ako prevádzkovateľa príslušných informačných systémov.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Toto Oznámenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2024.
 2. Oznámenie bolo riadne schválené konateľmi spoločnosti ku dňu 1. januára 2024.

V Borčiciach, 19.4.2024.